مناسبت ها


اولین جلسه ترویجی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در استان اردبیل برگزار شد. مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

اولین جلسه ترویجی سند راهبردی کشور در امور نخبگان در استان اردبیل برگزار شد.

این جلسه توسط رییس کمسیون زیرساختهای فرهنگی و پژوهشی بنیاد ملی نخبگان و با حضور رییس و کارشناسان بنیاد نخبگان استان اردبیل، تعدادی از اعضای شورای علمی بنیاد نخبگان استان اردبیل و اعضای هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی در محل سالن جلسات بنیاد نخبگان اردبیل برگزار شد.

دکتر اکبری رییس کمسیون زیرساختهای فرهنگی و پژوهشی بنیاد ملی نخبگان در راستای تبیین، ترویج و اجرایی سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان، توضیحاتی را به منظور آشنایی بنیادهای استانی با اصول اساسی حاکم بر سند، آشنایی با متولیان اصلی اقدامات و دستگاههای همکار، تعیین اقدامات اولویت دار استان براساس ظرفیتهای استان، مشاوره و راهنمایی در خصوص نحوه اجرایی سازی سند در استان و امکان سنجی ایجاد یک مدیریت متمرکز ستادی در استان ارائه نمود.

در پایان جلسه نیز اعضای حاضر به بیان نقطه نظرات خود در ارتباط با سند در جهت بهبود و افزایش روند حمایتی بنیاد ملی نخبگان ارائه کردند.